IMG 808FA27F6F0D 1


Erasmus+ 

Jean Monnet Module

Call: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Project: 101085244 — SUTRAN

Department: Transport System and Logistics 

Title: Sustainable Urban Transport Policy in Europe

The implementation of the common transport policy will make it possible to achieve the goals of sustainable development in the EU countries and further extend it to other countries. For Ukraine, cooperation with the EU is of strategic significance for all sectors, including transport. The dissemination of the EU common transport policy in Ukraine will allow developing approaches to sustainable transport and meeting the contemporary challenges of the economy and society, achieving the sustainable development goals. On the one hand, there is a lack of competencies, knowledge, and skills regarding the sustainable development in new dramatically fluctuating conditions, on the other hand, a vigorously changing society, their mobility stereotypes, artificial intelligence, robotics leads to an urgent need to raise awareness and distribution of EU common values and policy in UA. Thus, it is necessary to spread the EU policy and priorities on city transport among all stakeholders in Ukraine. 

The general objective of the module is to enhance awareness of EU sustainable urban transport policy and spread the new mobility approach through education and dissemination of project results. 

The specific objectives are the following:

  • a creation of educational content for students in sustainable urban transport policy in EU (lectures, presentations, guides etc.); 
  • distance course for students of different specialties and local authorities;
  • creation of Certificate program for students of different specialties and local authorities; 
  • events for promoting interest in the EU common transport policy including сar-independent lifestyles and disseminate the results of the project to the target audience and general public; 
  • interuniversity network in EU’s New Mobility Approach. 

The main outputs are teaching materials, lectures, seminars, workshops, promotional events, conferences, academic papers, brochures/newsletters, audio-visual media products, website.

Facebook 

Twitter

Erasmus+ 

Jean Monnet Module

Call: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Project: 101085244 — SUTRAN

Кафедра: Транспортних систем і логістики

Назва модулю: Політика стійкого міського транспорту в Європі 

Реалізація спільної транспортної політики дозволить досягти цілей сталого розвитку в країнах ЄС і в подальшому поширити її на інші країни. Для України співпраця з ЄС має стратегічне значення для всіх галузей, включно з транспортом. Поширення спільної транспортної політики ЄС в Україні дозволить розробити підходи до сталого транспорту та знайти відповіді на сучасні виклики економіки та суспільства, досягнення цілей сталого розвитку. З одного боку, брак компетенцій, знань і навичок щодо сталого розвитку в нових різко мінливих умовах, з іншого боку, суспільство, яке активно змінюється, його стереотипи мобільності, штучний інтелект, робототехніка призводять до гострої потреби підвищити обізнаність та поширення спільних цінностей та політики ЄС в Україні. Необхідним вважається поширювати політику та пріоритети ЄС щодо міського транспорту серед усіх зацікавлених сторін в Україні. 

Загальною метою модуля є підвищення обізнаності про політику сталого міського транспорту ЄС та поширення нового підходу до мобільності через освіту та розповсюдження результатів проекту. 

Основними завданнями проєкту є:

  • створення освітнього контенту для студентів щодо політики сталого міського транспорту в ЄС (лекції, презентації, путівники тощо); 
  • розробка дистанційного курсу для студентів різних спеціальностей та органів місцевого самоврядування;
  • створення сертифікатної програми для студентів різних спеціальностей та органів місцевого самоврядування; 
  • проведення заходів для підвищення інтересу до спільної транспортної політики ЄС, включаючи спосіб життя без автомобіля, та поширення результатів проекту серед цільової аудиторії та широкої громадськості;
  • налагодження міжуніверситетської мережі в новому підході ЄС до мобільності. 

Основними результатами є навчальні матеріали, лекції, семінари, практикуми, рекламні заходи, конференції, наукові статті, брошури/інформаційні бюлетені, аудіовізуальні засоби масової інформації.

Facebook 

Twitter

11 листопада 2022 на кафедрі Транспортних систем і логістики відбулась презентація проєкту «Політика стійкого міського транспорту в Європі/ Sustainable Urban Transport Policy in Europe» програми Jean Monnet Module Erasmus+ .


Під час презентації  координаторка проєкту доц. Марія Ольхова приділила увагу історичним засадам створення конкурсів  Jean Monnet Module в рамках програми Erasmus+. В рамках доповіді представлене цілісне бачення проєкту. Координаторка проєкту  наголосила на важливості та актуальності проєкту, що ґрунтується на необхідності поширення обізнаності щодо політики та пріоритетів ЄС щодо міського транспорту серед усіх зацікавлених сторін в Україні. Поширення спільної транспортної політики ЄС в Україні дозволить розробити підходи до сталого транспорту та знайти відповіді на сучасні виклики економіки та суспільства, досягнення цілей сталого розвитку.

КОМАНДА ПРОЄКТУ  

Презентація 

On November 11, 2022,  the project "Sustainable Urban Transport Policy in Europe" of the Jean Monnet Module Erasmus+ programme was presented on the Department of Transport Systems and Logistics. During the presentation, the project coordinator prof. Maria Olkhova paid attention to the historical foundations of the Jean Monnet Module competitions creation within the Erasmus+ programme. Holistic vision, the importance and relevance of the project, which is based on the need to spread awareness of EU policies and priorities regarding urban transport among all interested parties in Ukraine were emphasized by the project coordinator. The spread of the common transport policy of the EU in Ukraine will allow to develop approaches to sustainable transport and to find answers to modern challenges of the economy and society, to achieve the goals of sustainable development.

PROJECT TEAM

Presentation 

 Банер 18.01

Шановні колеги! 

Кафедра транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова за підтримки Національного Еразмус + офісу в Україні запрошує усіх бажаючих взяти участь в онлайн-зустрічі «Проєкти Jean Monnet для технічних спеціальностей: виклики та перспективи».

Метою заходу є презентація проєкту Жан Моне Модуль «Політика стійкого міського транспорту у Європі», створення міжуніверситетської мережі науковців стійкого розвитку транспорту, обмін досвідом впровадження проєктів напряму Жана Моне для технічних спеціальностей та обговорення ідей для підготовки спільних проєктних заявок на конкурси програми Еразмус+.

Партнери заходу: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Харківська міська рада, компанія «Про мобільність», ТОВ «Віасистемпро», Навчально-науковий центр «Європейські студії для технічних університетів» Національного університету «Львівська політехніка», Сумський національний аграрний університет.

Додаткова інформація за проєктом: website,  Facebook,  Twitter

Мова заходу – українська.

Дата проведення: 18 січня 2023 року

Час: 10:00 – 14:00 

Online: Zoom 

Програма заходу 

Реєстрація за посиланням 

Координатор проєкту: Марія Ольхова, тел. +38(063) 261 56 27,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Питання  з організації заходу: Ганна Самчук, тел. +38(068) 284 05 84,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Підпишись на розсилку!

сайт лого

Відправ листа на пошту:

vmz.hnamg@gmail.com

 

Erasmus+ Jean Monnet Module SUTRAN

IMG 808FA27F6F0D 1

Erasmus+ ClimEd

thumbnail