Історія міжнародного співробітництва

В сучасних умовах глобалізації відносин між державами, активізації процесів інтеграції в освітній і науковій сферах міжнародне співробітництво набуває особливого значення та є невід’ємною складовою діяльності Харківського національного університету міського господарства.
Головною метою міжнародної діяльності Університету є формування стратегічних і тактичних рішень по підвищенню міжнародного престижу її на основі єдності освітньої, наукової та інвестиційної діяльності всіх підрозділів, затвердження авторитету академії на міжнародному ринку освітніх послуг, наукових досліджень і розробок.
Міжнародну діяльність університету на протязі останніх років було підпорядковано поставленій задачі: створенню трикутника знань «освіта-наука-інновації» шляхом конструювання нових і подальшого розвитку існуючих контактів із закордонними партнерами, власних програм і структур міжнародної направленості. Університет, розуміючи роль міжнародного співробітництва та важливість входження в загальноєвропейський і світовий простір вищої освіти, значну увагу приділяє розвитку міжнародних зв’язків.
Головні напрямки освітнього співробітництва зосереджені на гармонізації навчальних програм і педагогічній практиці академії з системою освіти провідних університетів країн Європейського Союзу.
У період 2004-2007 р.р. в університеті проходила робота над проектом "Менеджмент гуманітарних ресурсів". Ідея проекту: підготовка спеціальних навчальних посібників і викладачів для навчання студентів за дистанційною формою. У 2007 році ця робота була успішно завершена і всі навчальні посібники проекту знаходяться в Центрі дистанційного навчання Університету.
Проект програми ТЕМПУС «Вища освіта і ринок праці в екології» (2003-2006). Виконано аналіз вимог екологічного сегменту ринку праці України та проведено коректування навчальних програм за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» з метою їх наближення до вимог ринку праці країн ЄС.
В університеті створено центр кар'єрної підтримки "HELMET", в якому зосереджена інформація про вакантні посади та надаються консультації студентам з працевлаштування. Проект успішно пройшов моніторингову перевірку ЄC.
Проект Програми ТЕМПУС «Впровадження нових технологій бізнесу в природоохоронну діяльність в Україні». (2003 - 2006). Розроблено практичні рекомендації щодо підприємництва в екології - «зелений бізнес». Створено консультаційний центр "SUSBUS"Е, який надає консультаційні послуги по екологічному підприємництву для студентів, що бажають створити по закінченню навчання приватне підприємство.
Проект ТЕМПУС «Удосконалення навчальних програм з екологічного менеджменту» (2009-2011). Основним завданням проекту є гармонізація навчальних планів університету з екологічного менеджменту з системою екологічної освіти університетів країн Європейського Союзу. В рамках проекту спільно з провідними вченими та викладачами Європейських вищих навчальних закладів розроблено 17 запланованих навчально-методичних матеріалів.
Проект ТЕМПУС «Екологічне навчання в напрямку екологічного управління» (2011 - 2013). Розробка удосконалених програм по бакалаврату і магістратурі зазначеного навчального спрямування, виконання спільного проекту з підготовки аспірантів і написання 5 посібників для студентів та аспірантів.
Проект ЕразмусМундус, Лот 6 за системою ICTS для студентської мобільності. Учасники: 5 університетів ЄС та університети України, Молдови та Білорусі. На підставі вищезазначених проектів за фінансової підтримки ЄС пройшли стажування в 2004 - 2011 роках 27 викладачів і 27 студентів, було проведено 15 міжнародних конференцій.
Головні напрямками стажувань в ХНАМГ:
• модернізація навчальних програм і планів відповідно до вимог Болонського процесу;
• вивчення організації та змісту практичної підготовки студентів;
• бази даних та їх системи в практиці викладання та досліджень в галузі наук про навколишнє середовище.
У 2004 році був введений проект ЮНЕП по глобальній міжнародній оцінці поверхневих вод (GlobalInternationalWaterAssessment), в рамках якого університету було доручено очолити групу міжнародних експертів країн басейнів Чорного, Каспійського і Аральського морів. Був проведений порівняльний аналіз якості води та актуальних екологічних проблем закріплених регіонів, і запропоновано заходи з екологічного відновлення водних екосистем морів.
За 6-ї рамкової програми ЄC був виконаний проект «Біоплато для Мурманської області Росії» в співдружності з Нідерландами, Фінляндією, Естонією і Росією. Було адаптовано технологію біоплато для північного клімату Кольського півострова. Проект закінчено в 2005 році.
Згідно з програмою співпраці з Францією виконувався проект «Дніпро», який спрямований на спільну розробку системи моніторингу забруднення річок відходами фармацевтичної промисловості. Проект розрахований на 2009 - 2011 роки.
Протягом останніх восьми років 12 студентів університету проходили стажування у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, в рамках міжнародних освітніх проектів за програмою ТЕМПУС-ТАСІС, в яких кафедра інженерної екології міст була координуючою установою - «Навколишнє середовище та енергетика» (T_JEP-10485- 98 "EnvironmentandEnergy"), «Вища освіта і ринок праці в галузі охорони навколишнього середовища» (UM_JEP-23060-2002 HELMET) і «Впровадження моделей сталого розвитку вбізнес-середовищі України» (IB_JEP-23100-2002 SUSBUS).
За підтримки Британської Ради в Україні та в співпраці з Міжнародною молодіжною міською організацією (МММО) «Нові ресурси» університетом в 2007 р. був організований українсько-британський семінар "Енергоефективність: сьогодні і завтра», а також виставка «СеверЮгЗападВосток», присвячена проблемам забруднення атмосфери окисом вуглецю. Участь у семінарі та виставці взяли Посол Великобританії в Україні, керівники обласної та міської адміністрацій, провідні вчені регіону. Студенти старших курсів брали активну участь в організації та проведенні цих заходів.
У 2006 р. Університет спільно з МММО «Нові ресурси» виконувала міжнародний проект за фінансової підтримки Британської Ради «Зміцнення стійкості регіону шляхом впровадження зеленого бізнесу», результати якого (методичні посібники, відеофільми з ведення екологічного бізнесу) використовуються при навчанні студентів за експериментальними планами ( професійне спрямування «Екологічне підприємництво»). До виконання проекту також залучалися студенти старших курсів.
Проект Темпус «Створення мережі міжвузівських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів»
Мета та завдання проекту:
• Розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнах-партнерах шляхом підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування випускників університетів і розширення співпраці між університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для комерціалізації знань.
Створення міжвузівських регіональних Start-Up центрів та інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на основі міжнародного академічного та професійного досвіду як платформи для реалізації інноваційних ідей і технологій.
Модернізація навчальних планів студентів інженерних та комп'ютерних спеціальностей шляхом розробки методології, змісту і навчальних матеріалів дисциплін для підвищення креативності та компетентності з розвитку, презентації, просування інновацій.
Створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм перепідготовки кадрів в області розвитку інновацій.
Ви тут: Home Міжнародне співробітництво Історія співпраці